Biên giới trên đất liền của Trung Quốc với c...

Câu hỏi: Biên giới trên đất liền của Trung Quốc với các nước chủ yếu là

A. đồng bằng và thung lũng.

B. núi thấp và đồng bằng.

C. cao nguyên và bồn địa.

D. núi cao và hoang mạc.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Chuyên đề - Địa lí khu vực và quốc gia !!