Hàm số 

Câu hỏi: Hàm số y=-x3+1 có bao nhiêu cực trị?

A. 1

B. 0

C. 3

D. 2