Một lượng khí đựng trong một xilanh có pit t...

Câu hỏi: Một lượng khí đựng trong một xilanh có pit tông chuyển động được. Lúc đầu, khí có thể tích 15 lít, nhiệt độ 270C và áp suất 2at. Khi pit tông nén khí đến thể tích 12 lít thì áp suất khí tăng lên tới 3,5at. Nhiệt độ của khí trong pit tông lúc này là

A. 37,80C

B. 1470C

C. 147K

D. 47,50C