Dãy gồm các chất nào sau đây đều có tính lưỡ...

Câu hỏi: Dãy gồm các chất nào sau đây đều có tính lưỡng tính?

 A. Al, NaHCO3, NaAlO2, ZnO, Be(OH)2.

 B. H2O, Zn(OH)2, HOOC-COONa, H2NCH2COOH, NaHCO3.

 C. AlCl3, H2O, NaHCO3, Zn(OH)2, ZnO.

 D. ZnCl2, AlCl3, NaAlO2, NaHCO3, H2NCH2COOH.