Xét các hình chóp S.ABC có SA = S...

Câu hỏi: Xét các hình chóp S.ABC có SA = SB = SC = AB = BC = a. Giá trị lớn nhất của thể tích hình chóp S.ABC bằng:

A. a312

B. a38

C. a34

D. 33a34