Đặt điện áp

Câu hỏi: Đặt điện áp u=U0cos(ωt+π2) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần R. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là i=I0cos(ωt+φ). Biểu thức nào sau đây sai?

A. uU0=iI0  

B.i=uR 

C.I0=U0R

D. φ=-π2