Một máy phát điện xoay chiều 1 pha có roto l...

Câu hỏi: Một máy phát điện xoay chiều 1 pha có roto là nam châm với 2 cặp cực từ, quay đều quanh tâm máy phát với tốc độ 25 vòng/s. Tần số của suất điện động xoay chiều do máy phát tạo ra là:

A. 12,5Hz 

B. 50 Hz 

C. 5Hz 

D. 100Hz