Cho hàm số y= f( x)  Đồ thị hàm số f’( x)  n...

Câu hỏi: Cho hàm số y= f( x)  Đồ thị hàm số f’( x)  như hình bên dưới

A. (-∞; -1)

B. (- 1; 1)

C. (1; + ∞)

D. (0; 1)