Hạt nhân

Câu hỏi: Hạt nhân U92235có năng lượng liên kết 1784 MeV. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này là

A. 5,46 MeV/nuclôn.

B. 12,48 MeV/nuclôn.   

C. 19,39 MeV/nuclôn.

D. 7,59 MeV/nuclôn