Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, c...

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết năm 2007 tỉ lệ dân thành thị và nông thôn của nước ta lần lượt là

A. 24,7% và 75,3%.

B. 73,6% và 26,4%.

C. 26,7% và 73,3%

D. 27,4% và 72,6%.