Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, x...

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, xác định mỏ nào không phải là mỏ dầu:

A. Tiền Hải 

B. Hồng Ngọc 

C. Cái Nước 

D. Bạch Hổ