Dự án lò phản ứng nhiệt hạch I...

Câu hỏi: Dự án lò phản ứng nhiệt hạch ITERtại Pháp dùng phản ứng nhiệt hạch

A. 9,35 kg

B. 74,8 kg.

C. 37,4 kg

D. 149,6 kg.