Một khối chóp tam giác có độ dà...

Câu hỏi: Một khối chóp tam giác có độ dài các cạnh đáy lần lượt là 6,8,10. Một cạnh bên có độ dài bằng 4 và tạo với đáy một góc 600 .Tính thể tích khối chóp

A. 163

B. 83

C. 1623

D. 16π