Đặc điểm nào sau đây không...

Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây không đúng với nền nông nghiệp cổ truyền nước ta?

A. Năng suất lao động thấp.

B. Sử dụng nhiều sức người.

C. Sản xuất theo hướng chuyên môn hóa. 

D. Đặc trưng bởi sản xuất nhỏ, công cụ thủ công.