Căn cứ vào bản đồ Công nghiệp chế biến lương...

Câu hỏi: Căn cứ vào bản đồ Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm ở trang 22 Atlat Địa lí Việt Nam, giá trị sản xuất công nghiệp này trong giai đoạn 2000 - 2007 của nước ta tăng gần:

A. 3,7 lần    

B. 4,7 lần    

C. 1,7 lần    

D. 2,7 lần