Cho x, y, z là ba số thực dương và 

Câu hỏi: Cho x, y, z là ba số thực dương và đạt giá trị nhỏ nhất. Tính x+y+z.

A. 3

B. 33

C. 1

D. 32

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập Đạo Hàm cực hay có lời giải chi tiết !!