Tìm các đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm s...

Câu hỏi: Tìm các đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y=x+2x2-4 

A. x=-2;x=2

B.x=2

C.x=-2

D.x=4