Cho khối tứ diện ABCD...

Câu hỏi: Cho khối tứ diện ABCD  có thể tích V. Gọi G1 G2 G3 G4 là trọng tâm của 4 mặt của tứ diện ABCD. Thể tích của khối tứ diện G1 G2 G3 G4 

A. V27

B. V18

C. V4

D. V12