Cho khối chóp S. ABCD...

Câu hỏi: Cho khối chóp S. ABCD  có thể tích V. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của  SA, MC. Thể tích của khối chóp N. ABCD là:

A. V6

B. V4

C. V2

D. V3