Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, h...

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết nhóm hàng nào có tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu hàng xuất khẩu của nước ta?

A. Công nghiệp nặng và khoáng sản. 

B. Công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp. 

C. Nông - lâm - thủy sản. 

D. Nguyên, nhiên, vật liệu.