Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, cho biết d...

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, cho biết dừa được trồng nhiều nhất ở vùng nào sau đây?

A. Đông Nam Bộ. 

B. Bắc Trung Bộ. 

C. Duyên hải Nam Trung Bộ.

D. Đồng bằng sông Cửu Long.