Một vật chuyển động thẳng có tốc độ là 5,2 m...

Câu hỏi: Một vật chuyển động thẳng có tốc độ là 5,2 m/s. Chọn chiều dương là chiều chuyển động. Nếu gia tốc của vật bằng - 3 m/s2 thì sau 2,5 s vận tốc của vật gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 2,3 m/s.

B. -12 m/s.

C. 12 m/s.

D. -2,3 m/s.