Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình thoi cạ...

Câu hỏi: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình thoi cạnh a, ABC=600. Gọi O là tâm của hình thoi ABCD. Khoảng cách từ điểm O đến (SBC) bằng

A. 5a4

B. 3a8

C. 5a8

D. 3a4