Hình chóp S.ABC có SA vuông góc vớ...

Câu hỏi: Hình chóp S.ABC có SA vuông góc với mp (ABC), góc giữa SB và mp (ABC) bằng 600 tam giác ABC đều cạnh a, thể tích khối chóp S.ABC bằng:

A. a3

B. a34

C. a32

D. a3