Một hình trụ có bán kính đáy bằng với chiều...

Câu hỏi: Một hình trụ có bán kính đáy bằng với chiều cao của nó. Biết thể tích của khối trụ đó bằng 8π, tính chiều cao h của hình trụ

A. h = 43

B. h = 2

C. h = 22

D. h = 323