Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ được thành...

Câu hỏi: Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ được thành lập vào năm

A. 1957

B. 1967

C. 1991

D. 1994

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 2 có đáp án !!