Chọn mệnh đề đúng: Bất đẳng thức

Câu hỏi: Chọn mệnh đề đúng: Bất đẳng thức 24x2+9y2>46xy thỏa mãn:

A. x+4y-1=0

B. 2x-3+1=0

C. 3x+2y-4=0

D. x=4y