Giải bất phương trình

Câu hỏi: Giải bất phương trình 131-x2<27 

A. -1<x<1

B. x<-2 hoặc x>2

C.  -2<x<2

D. -3<x<3