Điểm giống nhau giữa Hội nghị Ban...

Câu hỏi: Điểm giống nhau giữa Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11-1939 và Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5-1941 là

A. Chủ trương thành lập mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh

B. Xác định hình thái của cuộc khởi nghĩa ở nước ta là đi từ khởi nghĩa từng phần lên tổng khởi nghĩa.

C. Chủ trương tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất.

D. Đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và về khuôn khổ từng nước Đông Dương.