Tính giới hạn ...

Câu hỏi: Tính giới hạn  J = lim(n-1)(2n+3n)n3+2?

A. J = 3

B. J = 1

C. J = 0

D. J = 2