Nghiên cứu một loài thực vật, p...

Câu hỏi: Nghiên cứu một loài thực vật, phát hiện thấy tối đa 120 kiểu thể ba kép (2n + 1 + 1 ) khác nhau có thể xuất hiện trong quần thể của loài. Bộ NST lưỡng bội của loài đó là

A. 240

B. 32

C. 120

D. 16