Dạng đột biến nào sau đây ít gây h...

Câu hỏi: Dạng đột biến nào sau đây ít gây hậu quả nghiêm trọng mà lại tạo điều kiện cho đột biến gen tạo thêm các gen mới cho quá trình tiến hóa?

A. Đột biến gen trội thành gen lặn.

B. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể.

C. Đột biến gen lặn thành gen trội.

D. Đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể.