Tháng 8-1925, công nhân Ba Son...

Câu hỏi: Tháng 8-1925, công nhân Ba Son bãi công đã chuyển cuộc đấu tranh của công nhân từ tự phát lên tự giác vì

A. đã đưa ra khẩu hiệu đòi tăng lương giảm giờ làm.

B. đòi Pháp thả tự do cho Phan Bội Châu và để tang Phan Châu Chinh

C. thể hiện tinh thần yêu nước, đấu tranh ngăn cản Pháp trở binh lính sang đàn áp cách mạng Angiêri

D. thể hiện tinh thần công nhân quốc tế, đấu tranh ngăn cản Pháp chở binh lính sang đàn áp cách mạng Trung Quốc