Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga...

Câu hỏi: Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã giải quyết được nhiệm vụ chính gì

A. Lật đổ chế độ Nga hoàng.

B. Đưa nước Nga thoát khỏi cuộc chiến tranh đế quốc.

C. Giải quyết được vấn đề ruộng đất, một vấn đề cấp thiết của nông dân.

D. Đánh bại chế độ Nga hoàng và giai cấp tư sản.