Cho bảng số kiệu:

Câu hỏi: Cho bảng số kiệu:

A. Biểu đồ tròn.

B. Biểu đồ miền.

C. Biểu đồ kết hợp.

D. Biểu đồ đường.