Biết

Câu hỏi: Biết F(x) = (ax+b)ex là nguyên hàm của hàm số y = (2x+3)ex  Khi đó a+b là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập Tích phân cực hay có lời giải !!