Nghiệm của phương trình

Câu hỏi: Nghiệm của phương trình An3=20nlà:

A. n=6

B. n=5

C. n=8

D. không tồn tại