Xét dãy số

Câu hỏi: Xét dãy số (un),nN*, được xác định bởi hệ thức u1=5,u2=19un+2=5un+1-6un. Tổng S10=u1+u2+...+u10 bằng

A. 261624

B. 86525

C. 90613

D. 86526