Dãy số nào dưới đây là dãy số bị chặn?

Câu hỏi: Dãy số nào dưới đây là dãy số bị chặn?

A. un=n n+1

B. un=nn+1

C. un=2n+1

D. un=n+1n