Trong không gian Oxyz cho A(0;1;1), B(2;-1;1...

Câu hỏi: Trong không gian Oxyz cho A(0;1;1), B(2;-1;1), C(4;1;1) và (P): x+y+z-6=0. Xét điểm M(a;b;c) thuộc mp (P) sao cho MA+2MB+MC đạt giá trị nhỏ nhất. Giá trị của 2a+4b+c bằng

A. 6

B. 12

C. 7

D. 5

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

256 Bài trắc nghiệm Oxyz cực hay có lơi giải !!