Vì sao Xô viết Nghệ - Tĩnh là đỉnh...

Câu hỏi: Vì sao Xô viết Nghệ - Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 – 1931?

A. Đã làm lung lay tận gốc chế độ phong kiến ở nông thôn trên cả nước. 

B. Đã đánh đổ thực dân Pháp và phong kiến tay sai. 

C. Đã khẳng định quyền làm chủ của nông dân. 

D. Đã thiết lập được một chính quyền kiểu mới, của dân, do dân và vì dân.