Trong không gian Oxyz, cho các...

Câu hỏi: Trong không gian Oxyz, cho các điểm A(4;-2;4), B(-2;6;4), C(5;-1;-6). Xét các điểm M thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho AMB^=90°, đoạn thẳng CD có độ dài lớn nhất bằng

A73

B53

C. 10

D. 8

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

256 Bài trắc nghiệm Oxyz cực hay có lơi giải !!