Khối lập phương là khối đa diện đề...

Câu hỏi: Khối lập phương là khối đa diện đều loại nào?

A. {3;4}

B. {4;3}

C. {5;3}

D. {3;5}