Một tổ có 5 học sinh nữ và 6 học s...

Câu hỏi: Một tổ có 5 học sinh nữ và 6 học sinh nam. Xếp ngẫu nhiên các học sinh trên thành hàng ngang để chụp ảnh. Tính xác suất để không có hai học sinh nữ nào đứng cạnh nhau.

A. 6566

B. 166

C. 79

D. 122