Hình chóp S.ABCD có đáy là hình vu...

Câu hỏi: Hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mp(ABCD), SA = 2a . Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD bằng:

A. 2πa2

B. πa2

C. 3πa2

D. 6πa2