Cho phương trình: 2cos5x.cos3x+sin...

Câu hỏi: Cho phương trình: 2cos5x.cos3x+sinx=cos8xTổng tất cả các nghiệm của phương trình trong khoảng-π2;π2là: 

A. π2

B.3π2

C.-π6

D. 7π6