Tứ diện ABCD có tam giác BCD đều c...

Câu hỏi: Tứ diện ABCD có tam giác BCD đều cạnh a, AB vuông góc với mặt phẳng (BCD), AB = 2a.  M là trung điểm của AD, gọi φ là góc giữa đường thẳng CM với mp(BCD), khi đó

A. tan φ = 32

B. tan φ = 233

C. tan φ = 322

D. tan φ =63