Cho lăng trụ ABC.A'B'C'

Câu hỏi: Cho lăng trụ ABC.A'B'C'. Gọi B là diện tích một đáy của lăng trụ, V là thể tích của lăng trụ. Tính chiều cao h của lăng trụ.

A. h = 3VB

B. h = BV

C. h = VB

D. h = V3B