Cho hàm số y= f(x). Đồ thị hàm số y= f’(x) n...

Câu hỏi: Cho hàm số y= f(x). Đồ thị hàm số y= f’(x) như hình dưới và  f(-2) = f( 2) = 0

A. (- 2; -1)

B. (1; 2)

C. (2; 5)

D. (5; +)