Một hình trụ có bán kính đáy bằng a, chu vi...

Câu hỏi: Một hình trụ có bán kính đáy bằng a, chu vi thiết diện qua trục bằng a. Thể tích của khối trụ đã cho bằng:

A. πa3

B. 5πa3

C. 4

D. 3πa3